Informasjon

Samarbeid skole-hjem

Fravær og permisjon:

Elevene har plikt til å møte på skolen til alle timer på alle trinn. Det er foreldrenes ansvar å sørge for at elvene møter, og at de møter til rett tid.  Dersom eleven er syk, skal skolen varsles samme morgen. Meld ifra til kontaktlærer via appen Skolemelding. (Se Informasjonskanaler skole-hjem)

Hver skoledag teller. Vollebekk skole har fokus på skolenærvær. Foresatte og elever kalles inn på ulike møter dersom fraværet overskrider 10%. Rektor kobles inn i alvorlige skolefraværssaker. Skolen kan innvilge permisjon fra opplæringen, men bare inntil ti dager per skoleår dersom det vurderes forsvarlig og det ikke gjennomføres vurderinger/prøver i tidsrommet. Søknaden sendes til postmottak@ude.oslo.kommune.no og merkes med Vollebekk skole. Skolen har en behandlingstid på inntil 21 dager.

Foreldrerådet:

«Foreldrerådet» er en samlebetegnelse på samtlige foresatte ved skolen. Som foresatt er du automatisk medlem av foreldrerådet. 

Foreldrerådet skal jobbe for å skape et godt samarbeid mellom hjem og skole, sørge for at alle elever trives og har en positiv utvikling, og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. 

De foresatte i hver klasse velger én eller flere representanter til foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og én eller flere klassekontakter. FAU anbefaler å ha flere enn én klassekontakt.

Klassekontakt:

De foresatte i hver klasse velger klassekontakt(er). Som regel velger klassen to representanter: En hovedkontakt og en varakontakt. Klassekontaktene blir vanligvis valgt for ett år av gangen. FAU anbefaler å ha flere enn én klassekontakt.

Klassekontaktenes oppgave er å arbeide for et godt klassemiljø og initiere og oppmuntre til sosiale aktiviteter på klassenivå. Mens FAU jobber for å løse de overordnede oppgavene og de felles utfordringene elever og foresatte møter på tvers av klasser og trinn, arbeider klassekontaktene på klasseplanet. 

Klassekontaktene utgjør et viktig bindeledd mellom de foresatte og skolen, og de fungerer også som et kontaktledd mellom klassens foreldregruppe og FAU. 

Å investere i et godt klassemiljø er en viktig faktor for elevenes læring og trivsel. Klassekontaktenes rolle er vesentlig i det miljøskapende arbeidet, og de er avhengige av et aktivt foreldreengasjement for å lykkes.

FAU (Foreldrenes Arbeidsutvalg):

FAU er en forkortelse for Foreldrenes arbeidsutvalg eller Foreldrerådets arbeidsutvalg. FAU-representantene blir valgt av hver enkelt klasse, som oftest i starten av skoleåret. FAUs hovedoppgave er å fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte og medvirke til at de foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.  FAU utgjør en kontaktflate både mellom de foresatte og skolen, og mellom skolen og nærmiljøet.

Foreldrene skal dessuten være representert i de andre samarbeidsforaene som finnes på skolen, dvs driftsstyret (DS) og skolemiljøutvalget (SMU).

FAU har en egen Facebook-side: https://www.facebook.com/groups/FAUVollebekk
Her legges det ut informasjon fortløpende, og de foresatte kan kommunisere med hverandre. De enkelte klassene har også hver sin Facebook-side. Vi oppfordrer de foresatte til å følge disse sidene. 

Aktiviteter i regi av FAU og klassekontakter:

FAU og klassekontaktene arrangerer normalt sett ulike aktiviteter på skolen i løpet av skoleåret, herunder Skoledisko (februar/mars), 17. mai-feiring på Vollebekk skole, Hudøy-tur (juni), Halloweenfest (oktober) og Bok & Vaffeldag (november). Det vil bli gitt informasjon i ulike kanaler (ranselpost, Facebook, epost etc.) hver gang et arrangement nærmer seg. Pga. covid-19 vil nok arrangementene nedskaleres den kommende tiden, men vi håper vi kan være i gang igjen med felles skolearrangement så snart situasjonen tillater det. 

Dersom du/dere ønsker å bidra enten til et spesifikt arrangement eller på generell basis, ta kontakt med FAU på fau.vollebekk@gmail.com eller på facebook-siden til FAU. 

17.mai-feiring på Vollebekk skole:

Vollebekk skole deltar i Oslo kommunes 17. mai-tog i Oslo sentrum. Vi arrangerer dessuten 17.mai-feiring i skolegården for våre elever og deres venner og familier. Dette finner sted på ettermiddagen etter at elevene har kommet tilbake fra toget i sentrum. 

17.mai-festen på Vollebekk skole er et åpent arrangement. Det betyr at alle er velkomne, både våre elever med deres familie og venner, og andre i nærmiljøet rundt skolen.  

Fra og med 2020 er det 2. og 4. trinn som deler på ansvaret for 17.mai-feiringen.  

Vi håper dere har lyst til å være med og lage et fantastisk arrangement for barna våre!

Trinnkasser/ klassekasser:

FAU har opprettet trinnkontoer, dvs en bankkonto til hvert klassetrinn som følger fra 1.-10.klasse. Trinnkontoene er ment for å spare til større aktiviteter som gjelder hele trinnet, slik som leirskole på ungdomstrinnet. Kontoene håndteres av FAU og av klassens kasserer. Kasserer for klassen velges blant de foresatte, og det kan gjerne være klassekontakten. FAU anbefaler å ha samme kasserer fra år til år.

I tillegg til trinnkontoene – som er felles for hele trinnet – kan hver klasse i tillegg ha en klassekasse. Denne er for diverse løpende aktiviteter og mindre utlegg, slik som årsavslutning, sommerfest og eller sommergaver/julegaver til lærerne. Det er ikke ønskelig å ha større summer i klassekassen. Hver klasse bestemmer selv hvordan de ønsker å samle inn penger til sin klasse. Men FAU anbefaler å ta høyde for ulik betalingsevne, og det vil bli informert om retningslinjer for lik praksis.

Innbetalinger til trinnkonto og klassekasse skal ikke øremerkes enkeltelever, men inngår i en felles pott for alle elevene.

FAU har et vipps nummer (519423) som kan benyttes av alle klassene etter avtale med FAU. Hver kasserer vil i samarbeid med FAU ha tilgang til sin klasses konto gjennom nettbanken.

Vollebekk fritidsklubb:

Vollebekk fritidsklubb er en foreldredrevet fritidsklubb for elever ved skolen. Den ble stiftet med tanke på å gi skolens elever muligheter for gratis aktiviteter etter skoletid, og dermed bidra til et tryggere og mer sammensveiset elevmiljø. Hvis du vil bidra med en aktivitet for barna/ungdommen, kan du gjerne ta kontakt med oss. Mer informasjon finner du på http://www.vollebekk-fk.no.